Roxy 800 EC

Evidenční číslo přípravku: 5290-0

Účinná látka: prosulfokarb 800 g/l

Formulace: emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení: 5 l , 10 l

Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Prosulfokarb brzdí klíčení plevelných rostlin krátce po začátku klíčení.

Rozsah povoleného použití
Plodina Škodlivý organismus Dávkování Dávka vody OL Poznámka
pšenice ozimá, ječmen ozimý, triticale ozimé, žito ozimé

plevele jednoděložné jednoleté,plevele dvouděložné jednoleté

4 l/ha 200-400 l/ha AT maximální počet aplikací v plodině 1 x
brambor

plevele jednoděložné jednoleté,plevele dvouděložné jednoleté

4 l/ha 200-400 l/ha AT

Upřesnění podmínek aplikace

Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: heřmánkovité plevele, hluchavka nachová, chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, kolenec rolní, konopice napuchlá, laskavce, merlíky, opletka obecná, penízek rolní, pěťour maloúborný, ptačinec žabinec, rozrazily, ředkev ohnice, svízel přítula
Plevele méně citlivé: heřmánkovec přímořský, výdrol řepky, rdesno blešník, ježatka kuří noha

Dodržujte požadovanou hloubku setí/sázení.
Herbicidní film vzniklý při správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami.
Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaných plodinách. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Při aplikaci na písčitých půdách, zejména s obsahem humusu pod 1%, není vyloučeno poškození porostu.

Následné plodiny: V případě, že došlo k zaorávce plodiny ošetřené přípravkem Roxy 800 EC, lze po provedené orbě pěstovat kukuřici. Při zaorávce obilnin na jaře lze pěstovat jarní obilniny, kukuřici, brambory, hrách nebo slunečnici.

Náhradní plodiny: V témže roce na podzim lze jako následné plodiny pěstovat po orbě ozimé obilniny nebo řepku olejku. Následné plodiny pěstované v následujícím roce na jaře lze pěstovat bez omezení, kromě fazolu. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů:
obilniny 7 4 4 4
brambory 6 4 4 4
Ochranná vzdálenost od kraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin:
obilniny, brambory 10 5 5 0

Pro aplikaci do obilnin: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Při aplikaci do brambor: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Prakticé informace pro aplikaci

  • doporučená dávka vody – 200-400 l/ha
  • u brambor použijte v TM (tank mixu) s herbicidy rozšiřujícími plevelné spektrum – především na dvouděložné plevele :
    – ROXY 2-3 l/ha + PROMAN 3 l/ha (metobromuron 500 g/l) – využijte nabídku výhodného balíčku – více informací u vašich distributorů
    – ROXY 4 l/ha +0,5 kg SENCOR 70 WG (metribuzin 700 g/kg)
    – ROXY 4 l/ha +0,5 l SENCOR LIQUID (metribuzin 600 g/l)