Rapsan Plus

Evidenční číslo přípravku: 5028-0

Účinná látka: metazachlor 333 g/l + 29,5 chinmerac 83 g/l

Formulace: suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 5 l

RAPSAN PLUS je herbicid určený k hubení jednoletých jedno i dvouděložných plevelů v porostech řepky a hořčice. Je přijímán především prostřednictvím kořenů při vzcházení. Po vzejití je částečně přijímán i listy plevelných rostlin. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách. Podle současných poznatků je RAPSAN PLUS dobře snášen všemi odrůdami řepky včetně tzv. dvounulových.

Rozsah povoleného použití
Plodina Indikace dle rozhodnutí Dávkování POUŽITÍ
Řepka olejka,
Hořčice bílá
Plevele dvouděložné,
plevele lipnicovité jednoleté
2 l/ha – do: fáze děložních lístků
– před vzejitím, po vzejití

Aplikujte maximálně 1,0 kg účinné látky metazachlor na hektar každý třetí rok na stejný pozemek

Spektrum účinnosti
spolehlivě hubí zejména : psárku rolní, béry, lipnici roční, rosičku krvavou, ježatku kuří nohu, chundelku metlici, laskavce, šťovíky, kopřivu žahavku, rozrazily, pěťoury, mléče, pryskyřníky, kokošku pastuší tobolku, heřmánkovec přímořský, heřmánky a rmeny, rdesno červivec, lebedy, máky, lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnku rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec roční a svízel přítulu.
částečně hubí : oves hluchý, violka trojbarevná, ředkev ohnice, hořčice rolní, rdesno ptačí, penízek rolní, výdrol obilnin, bažanka roční, pohanka opletka.
nehubí všechny vytrvalé plevele : např. svlačec rolní, pcháče, bodláky, pýr plazivý.

Agrotechnická doporučení 
Pro dobrý herbicidní účinek je nezbytně nutná kvalitně připravená půda bez hrud s drobtovitou strukturou. Příliš kypré či hrudovité půdy je třeba uválet. Ošetření na kamenitých nebo hrudovitých půdách může být úspěšné pouze částečně, neboť semena plevelů klíčí zpod hrud nebo kamenů, aniž by se dostala do styku s herbicidem. Pro zajištění dobré snášenlivosti řepkou je třeba dodržet hloubku setí 1.5-2 cm a semena řepky musí být zakryta dostatečnou vrstvou drobtovité zeminy. Účinnost může být poněkud zbrzděna při přesušení povrchové vrstvy půdy. Projeví se však po následných srážkách. Při silných srážkách po aplikaci může být přechodně zbrzděn růst řepky, která se však ještě na podzim vyrovná a toto zbrzdění nemá následný vliv na výši výnosu.

Termín aplikace
Postřik se provádí před vzejitím, nebo i po vzejití, nezávisle na růstové fázi řepky, nejlépe v růstové fázi 1. pravého listu řepky.

Pěstování dalších plodin po zaorávce
Pokud je nutno v důsledku vyzimování nebo sucha ozimou řepku zaorat, lze jako následnou plodinu zařadit jarní obiloviny, jarní řepku, brambory, cukrovku a kukuřici. Před výsevem je třeba provést orbu do hloubky alespoň 15 cm. Po běžně sklizené řepce (ozimé i jarní) či hořčici ošetřené Rapsanem Plus lze pěstovat jakoukoliv plodinu bez omezení.

Aplikujte maximálně 1,0 kg účinné látky metazachlor (cca. 3 1/ha Rapsan Plus) na hektar každý třetí rok na stejný pozemek.

Prakticé informace pro aplikaci

  • doporučená dávka vody – 200-600 l/ha
  • aplikujeme po zasetí řepky do cca. 8-10 dnů
  • aplikujeme na pozemek bez větších hrud a kamenů – příliš kypré či hrudovité půdy je třeba uválet (semena plevelů by jinak klíčila zpod hrud a kamenů, aniž by se dostala do kontaktu s herbicidem)
  • nezapravené posklizňové zbytky mohou (zejména při minimálním zpracování) negativně působit na účinnost přípravku