Rapsan 400 SC

Evidenční číslo přípravku: 4876-0

Účinná látka: 400 g/l metazachlor

Formulace: suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 5 l

Rapsan 400SC je herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech ozimé a jarní řepky, brukvovité zeleniny a hořčice. Je přijímán především kořenovým systémem při vzcházení. Po vzejití je plevely částečně přijímán i listy.
Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Jelikož k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.
Podle současných poznatků je Rapsan 400SC dobře snášen všemi odrůdami řepky včetně tzv. dvounulových.

Spektrum působení
Rapsan 400 SC spolehlivě hubí zejména: psárku rolní, béry, lipnici roční, rosičku krvavou, ježatku kuří nohu, chundelku metlici, laskavce, šťovíky, kopřivu žahavku, rozrazily, pěťoury, mléč, pryskyřník rolní, kokošku pastuší tobolku, heřmánkovec přímořský, heřmánky a rmeny, rdesno červivec, lebedy, mák, lilek, kolenec rolní, hluchavky, pomněnku rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec roční.

Aplikační poznámky
Aplikujte maximálně 1,0 kg účinné látky metazachlor na hektar každý třetí rok na stejný pozemek.
Pro dobrý herbicidní účinek je nezbytně nutná kvalitně připravená půda bez hrud s drobtovitou strukturou. Příliš kypré, či hrudovité půdy je třeba uválet. Ošetření na kamenitých nebo hrudovitých půdách může být úspěšné pouze částečně, neboť semena plevelů klíčí zpod hrud nebo kamenů, aniž by se dostala do styku s herbicidem.
Pro zajištění dobré snášenlivosti řepkou je třeba dodržet hloubku setí 1,5 – 2 cm a semena řepky musí být zakryta dostatečnou vrstvou drobtovité zeminy. Účinnost může být poněkud zbrzděna při přesušení povrchové vrstvy půdy. Projeví se však po následných srážkách. Při silných srážkách po aplikaci může být přechodně zbrzděn růst řepky, který se však ještě na podzim vyrovná a toto zbrzdění nemá následný vliv na výši výnosu. V rozpětí doporučených dávek volíme nižší hranici na lehčích a vyšší hranici na těžších půdách. Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení
Řepka ozimá: 1,5 – 2,0 l Rapsan 400SC na hektar. Aplikace se provádí, když se objeví první plevele ve fázi děložních listů bez ohledu na růstovou fázi řepky.
Brukvovitá zelenina: 2,0 l Rapsan 400SC na hektar. Postřik se provádí po výsadbě a zakořenění, kdy plevele jsou maximálně ve fázi děložních lístků.
Hořčice a řepka jarní: 2,0 l Rapsan 400SC na hektar. Postřik se provádí do dvou dnů po zasetí.
Množství vody činí 100 – 400 l/ha.

Pěstování dalších plodin po zaorávce: jestliže je v důsledku vyzimování třeba ozimou řepku zaorat, lze jako následnou plodinu zařadit jarní obiloviny, jarní řepku, brambory, cukrovku a kukuřici. Před výsevem je třeba půdu promísit do hloubky 15 cm. Po zaorávce hořčice (aplikace Rapsan 400SC na jaře) je možno zařadit výhradně opět jarní řepku, brambory a druhy kapusty.
Po normálně sklizené řepce (ozimé i jarní) lze pěstovat jakoukoliv plodinu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů:
Řepka olejka, hořčice 5 4 4 4
Brukvovitá zelenina 6 4 4 4
Ochranná vzdálenost od kraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin:
Řepka olejka, hořčice, Brukvovitá zelenina 5 0 0 0

Řepka olejka jarní, hořčice : s ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Brukvovitá zelenina : s ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II.stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.