Chikara Duo

Evidenční číslo přípravku: 5017-0

Účinná látka: flazasulfuron 6,7 g/kg + glyfosát 288 g/kg

Formulace: ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Balení: 3 kg

Přípravek se aplikuje časně postemergentně na mladé aktivně rostoucí plevele do výšky maximálně 10 cm. Aplikace se provádí cíleně v pásech pod keři révy nebo korunami stromů maximálně na 30 % plochy pozemku. Vyšší dávku vody použijte v případě intenzivního zaplevelení.
Přípravek nemusí dostatečně účinkovat na některé vytrvalé plevele, zejména hluboce kořenící a silně vyvinuté plevele (pcháč rolní, pampeliška lékařská, svlačec rolní…). Přípravek nedostatečně účinkuje na rákos a přesličku rolní.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

Dávka vody

OL

Poznámka

réva plevele

3 kg/ha

200-400 l/ha

75

pásová aplikace pod keři révy
(max.30 % plochy pozemku)

jabloň, hrušeň

plevele

3 kg/ha

200-400 l/ha

80

pásová aplikace pod keři révy
(max.30 % plochy pozemku)

Přípravkem nesmí být zasaženy listy nebo zelené části plodiny ani řezné rány nebo poranění. Neaplikujte na kmínky mladší než 4 roky.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Maximální počet ošetření : 1 x za vegetační rok.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez tryska tryska tryska
redukce 50 % 75 % 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Réva, jabloň, hrušně 50 25 12 5

Ochranná vzdálenost od kraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Réva, jabloň, hrušně 10 5 5 0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.
V případě likvidace kultury, která byla ošetřena přípravkem Chikara Duo lze po uplynutí 1 roku od aplikace vysévat obilniny nebo kukuřici.

Praktické informace pro aplikaci :

  • doporučená dávka vody – 200-400 l/ha
  • chraňte zelené části révy nebo ovocných dřevin před postřikem nebo úletem
  • růstová fáze plevelů v době aplikace – ideálně do 10 cm výšky
  • v případě bujné vegetace zvyšte podíl vody a tlak postřikovače tak, aby se postřiková jícha dostala až na povrch ošetřované půdy